Βιογραφικό

Ἡ Χαρά Παπαδάτου-Γιαννοπούλου κατάγεται ἀπό τήν Λευκάδα. Σπούδασε ἀρχι­τε­κτονική στό Τεχνικό Πα­νε­πι­στήμιο τῆς Karlsruhe στήν Γερμανία.

Ἐργάσθηκε στό ἐλεύ­­θερο ἐπάγγελμα, κυρίως μέ τήν ἰδιότητα τῆς με­λε­­τήτριας δημοσίων ἔργων στόν χῶρο τῆς Πολεοδομίας καί Χωροταξίας.

Συγχρόνως ἀνέπτυξε καί εὐρύ­τε­ρα ἐπι­στημονική καί ἐρευνητική δραστηριότητα, ἐνῶ ἀσχολήθηκε καί μέ ἐκδόσεις πάνω σέ θέματα ἀρχιτεκτονικῆς.